Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να τους χορηγηθεί άδεια υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με την με ΑΔΑ : ΨΚΥ5ΩΚ4-ΕΓ9 προκήρυξη του Δημάρχου Μεσσήνης, να υποβάλουν αιτήσεις στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης από 14/06/2017 έως και 23/06/2017.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2722360123 και 2722360102 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να ενημερώνονται από το πρόγραμμά ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Χρίστος Καρύδης

Δείτε την ανακοίνωση