Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 143/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΡ8ΗΩΚ4-ΒΙΩ) ματαιώθηκε οριστικά η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης του Έργου : << ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ.  ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 143- 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ