Ο Δήμος Μεσσήνης  προκηρύσσει ανοιχτό  ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με προϋπολογισμό 600.000,00 € (άνευ ΦΠΑ24%).Το έργο ανήκει στην κατηγορία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Οδός                 :  Δημάρχου Π. Πτωχού Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη

Ταχ. Κώδ.          :  24200

Τηλ.                  :  27223-60181

Fax                   :  27220-24223

Ε-mail               :  messini@otenet.gr, vaggelopoulou@messini.gr

Πληροφορίες    :  Βασιλική Αγγελοπούλου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 09-06-2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12-06-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στο ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης www.messini.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων.

To σύστημα υποβολής προσφορών είναι τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

00 ΕΞΩΦΥΛΛΟ_signed

01 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ταρταν_signed

04 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ tartan_signed

05 EΣΥ tartan_signed

06 ΣΑΥ – TARTAN_signed

07 ΦΑΥ – TARTAN_signed

CAL 1_signed

CAL 2_signed

CAL 3_signed

CAL 4_signed

CAL 5_signed

CAL 6_signed

CAL 7_signed

LED ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2019_signed

DIAGRAMMA PINAKON GHPEDO MESSINI 2019-Model_signed

DWG 1_signed

DWG 2_signed

Δημ Σταδιο Μεσσηνης teliko LED 2019 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ-Model_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ με ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ_signed

09 ΤΕΥΔ 20180209- v1.0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

02 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ