Ο Δήμος Μεσσήνης, προκειμένου, να προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν  από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4555/2018, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες καλεί:

1) τους εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας να εκφράσουν εγγράφως κατόπιν αιτήσεως  τη βούλησή τους για συμμετοχή τους στην Επιτροπή, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό με τον αναπληρωτή του) και

2) τους δημότες να υποβάλουν σχετική αίτηση για την εγγραφή τους στον ειδικό κατάλογο που θα τηρηθεί στην υπηρεσία. Οι Αιτήσεις θα κατατίθενται έως την Δευτέρα  14/10/2019, στο Πρωτόκολλο του Δήμου