Πρακτικό της με αριθμό 6/2020 Συνεδριάσεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Αριθμ.Απόφασης  18

Απόφ.Διοικ.18-2020