Λήψη απόφασης επί αποτελέσματος δημοπρασίας Εκμίσθωσης κατοικίας Α-9 στην Κηφισιά Αττικής.

Από το πρακτικό της με αριθμό 4/2018 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη.

Ολόκληρη η Απόφαση