Εκλογή Γραμματέα Κληροδοτήματος

Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2019 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Ολόκληρη η Απόφαση