Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος

Από το πρακτικό της με αριθμό 7/2019 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Ολόκληρη η Απόφαση