Ψήφιση πίστωσης δαπάνης για έξοδα δικηγόρου στην Αθήνα.

Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2019 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Ολόκληρη η Απόφαση