Λήψη απόφασης επί της χρονικής διάρκειας του Προθεσμιακού λογαριασμού που τηρεί το κληροδότημα στην Ε.Τ.Ε. Μεσσήνης.

Από το πρακτικό της με αριθμό 2/2019 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Ολόκληρη η Απόφαση