Λήψη απόφασης επί αποτελέσματος δημοπρασίας Εκμίσθωσης κατοικίας Α-9 στην Κηφισιά Αττικής.

Από το πρακτικό της με αριθμό 2/2019 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Ολόκληρη η Απόφαση