Έγκριση δαπάνης για παρακολούθηση σεμιναρίου στην Αθήνα. Ψήφιση πίστωσης.

Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2018 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Ολόκληρη η Απόφαση