Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού έτους 2017 του Κληροδοτήματος.

Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2018 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη.

Ολόκληρη η Απόφαση