Έγκριση δαπάνης για διενέργεια απόδοσης μισθίου και είσπραξη οφειλής του πρώην μισθωτή της Α-8 κατοικίας στην Κηφισιά Αττικής. Ψήφιση πίστωσης

Από το πρακτικό της με αριθμό 4/2019 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Ολόκληρη η Απόφαση