Έγκριση δαπάνης για εργασίες στις κατοικίες Α-6 και Α-11 στην Κηφισιά ,ιδιοκτησίας κληροδοτήματος. Λήψη απόφασης επί προσφορών. Ψήφιση πίστωσης.

Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2018 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη.

Ολόκληρη η Απόφαση