Έγκριση δαπάνης επισκευής εξωτερικού Κουδουνιού κατοικίας Α-11 στην Κηφισιά Αττικής. Ψήφιση πίστωσης.

Από το πρακτικό της με αριθμό 4/2019 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Ολόκληρη η Απόφαση