Έγκριση  Απολογισμού-Ισολογισμού έτους 2018 του Κληροδοτήματος.

Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2019 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Ολόκληρη η Απόφαση