Διακήρυξη όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης Α-9 κατοικίας στην Κηφισιά, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος.

Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2018 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη.

Ολόκληρη η Απόφαση