Απόφασεις Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Κληροδοτήματος

Απόφαση 1.2017

Απόφαση 2.2017

Απόφαση 3.2017

Απόφαση 4.2017

Απόφαση 5.2017

Απόφαση 6.2017

Απόφαση 7.2017

Απόφαση 8.2017

Απόφαση 9.2017

Απόφαση 10.2017

Απόφαση 11.2017

Απόφαση 12.2017

Απόφαση 13.2017

Απόφαση 14.2017

Απόφαση 15.2017

Απόφαση 16.2017

Απόφαση 17.2017

Απόφαση 18.2017

Απόφαση 19.2017

Απόφαση 20.2017

Απόφαση 21.2017

Απόφαση 22.2017

Απόφαση 23.2017

Απόφαση 24.2017

Απόφαση 25.2017

Απόφαση 26.2017

Απόφαση 27.2017

Απόφαση 28.2017

Απόφαση 29.2017

Απόφαση 30.2017

Απόφαση 31.2017

Απόφαση 32.2017

Απόφαση 33.2017

Απόφαση34.2017

Απόφαση 35.2017

 

Απόφαση 36.2017