Ο Δήμος Μεσσήνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:<< ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    ΒΛΑΒΩΝ   ΑΠΟ   ΘΕΟΜΗΝΙΑ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΚΑΙ   ΑΓΡΟΤΙΚΟ    ΔΙΚΤΥΟ    ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  ΣΤΗΝ  ΔΕ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ   ΚΑΙ   ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ >> με προϋπολογισμό 209.677,40 € + ΦΠΑ24% = 26000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Οδός                 :  Δημάρχου Π. Πτωχού Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη

Ταχ. Κώδ.          :  24200

Τηλ.                  :  27223-60181

Fax                   :  27220-24223

Ε-mail               :  messini@otenet.gr, vaggelopoulou@messini.gr

Πληροφορίες    :  Βασιλική Αγγελοπούλου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 04/07/2019, ημέρα  Πέμπτη,  και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09/07/2019    ημέρα  Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στο ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης www.messini.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων.

To  σύστημα υποβολής προσφορών είναι τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

1_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

6α .ΣΑΥ

6β . ΦΑΥ

20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 (4)

EΣΥ_ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed