Ο Δήμος Μεσσήνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με προϋπολογισμό 225,81 € + ΦΠΑ24% = 500.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Οδός                 :  Δημάρχου Π. Πτωχού Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη

Ταχ. Κώδ.          :  24200

Τηλ.                  :  27223-60181

Fax                   :  27220-24223

Ε-mail               :  messini@otenet.gr, vaggelopoulou@messini.gr

Πληροφορίες    :  Βασιλική Αγγελοπούλου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 03/07/2019, ημέρα  Τετάρτη,  και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08/07/2019    ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στο ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης www.messini.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων.

To σύστημα υποβολής προσφορών είναι τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

  1. Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν   φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις  αυτών  που  δραστηριοποιούνται  στον τομέα  των  δημοσίων  έργων  στην  Ελλάδα   και  είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)  που   τηρείται  στη   Γ.Γ.Δ.Ε.  του  ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,    εφόσον   ανήκουν   στην  κατηγορία  έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος μέλος της Ένωσης

β) σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

00 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΣΣΗΝΗ_signed

01 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΣΣΗΝΗ_signed

02 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΗ_signed

02 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗ_signed

03 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ_signed

04 EΣΥ_ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ_signed 07 ΣΑΥ_signed

08 ΦΑΥ_signed

10 20180209-TEYD_v1.0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ