Τίτλος : ” Άρση επικινδυνότητας έργων υποδομής”

Συνημμένα αρχεία

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.EΣΥ_ΕΡΓΟΥ

3.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

4.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

5.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΔΑΜ

7.ΣΑΥ

8. ΤΕΥΔ_

9.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

10. ΦΑΥ