73Γ7ΩΚ4-9ΙΝ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 725ΞΩΚ4-ΖΓΨ_Κατάρτιση όρων διακήρυξης