ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Δήμος Μεσσήνης προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με προϋπολογισμό 59.956,10€ + ΦΠΑ24% = 74.345,56 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 59.956,10€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχείο Μεσσήνης Μεταμορφώσεως Σωτήρος Τεχνική Υπηρεσία Τ.Κ. 24200 ΜΕΣΣΗΝΗ , μέχρι τις 22/11/2018 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27223-60181 fax επικοινωνίας 27220-24223, αρμόδιος υπάλληλος Βασιλική Αγγελοπούλου
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο Μεσσήνης (Οδός Δημάρχου Παύλου Πτωχού, αίθουσα δημοτικού συμβουλίου) ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, του Δήμου Μεσσήνης και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων έργων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ .
και που είναι εγκατεστημένοι σε:.
α) σε κράτος μέλος της Ένωσης
β) σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ016 με 74.345,56€ ( 14.345,56€ για το ετος 2018 και 60.000€ για το ετος 2019 )
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ: 

 1. 00 ΕΞΩΦΥΛΛΟ
 2. 01 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 3. 02 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
 5. 03 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ
 6. 04 EΣΥ_ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με το ν 4412-2016 ΝΕΑ
 7. 05 ΣΑΥ
 8. 06 ΦΑΥ
 9. 08 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 10. 07 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0
 11. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ