ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση   : Δημαρχου Π. Πτωχού Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη

Τηλ :    27223-60181-27223-60171

Fax.  :   27220-24223

Ταχ. Δ/νση   : Δημαρχου Π. Πτωχού Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη

Τηλ :    2722360181-2722360171

Fax.  :   27220-24223

E mail: messini@otenet.gr ,  vaggelopoulou@messini.gr
 ΕΡΓΟ:«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ» Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο Δήμος Μεσσήνης  προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ»  Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με προϋπολογισμό 36.244,24€ + ΦΠΑ24% = 44.942,86 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 36.244,24 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχείο Μεσσήνης Μεταμορφώσεως Σωτήρος Τεχνική Υπηρεσία Τ.Κ. 24200 ΜΕΣΣΗΝΗ , μέχρι τις Ο4/10/2018 ημέρα Πέμπτη.  Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27223-60181 fax επικοινωνίας 27220-24223, αρμόδιος υπάλληλος Βασιλική Αγγελοπούλου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο Μεσσήνης (Οδός Δημάρχου Παύλου Πτωχού, αίθουσα δημοτικού συμβουλίου) ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, του Δήμου Μεσσήνης .

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε Τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.           Το έργο χρηματοδοτείται  από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  με 44.942,86€         Προκαταβολή  δε θα χορηγηθεί.

  1. 00 ΕΞΩΦΥΛΛΟ
  2. 01 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  3. 02 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ)_signed
  4. 04 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ
  5. 06 EΣΥ_ΕΡΓΟΥ
  6. 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 ΕΡΓΟΥ
  7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ
  8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ
  9. ΦΑΥ-ΕΡΓΟΥ