Ο Δήμος Μεσσήνης  προκηρύσσει ανοιχτό  ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με προϋπολογισμό 145.161,29 € (άνευ ΦΠΑ24%).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Οδός                 :  Δημάρχου Π. Πτωχού Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη

Ταχ. Κώδ.          :  24200

Τηλ.                  :  27223-60181

Fax                   :  27220-24223

Ε-mail               :  messini@otenet.gr, vaggelopoulou@messini.gr

Πληροφορίες    :  Βασιλική Αγγελοπούλου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 24-03-2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ. .Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στο ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης www.messini.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων.

To σύστημα υποβολής προσφορών είναι τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

00 ΚΛΕΙΣΤΟ – ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ _signed

01 ΚΛΕΙΣΤΟ – ΤΕΧΝ ΕΚΘΕΣΗ_signed

02 ΚΛΕΙΣΤΟ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ver.03_signed

03 ΚΛΕΙΣΤΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ -V.03_signed

04 ΚΛΕΙΣΤΟ – EΣΥ_signed

05 ΚΛΕΙΣΤΟ – ΣΑΥ_signed

06 ΚΛΕΙΣΤΟ – ΦΑΥ

09 ΤΕΥΔ 20180209- v1.0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

03 ΚΛΕΙΣΤΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ -V.03