ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Μεσσήνη       07   – 05   –  2020   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                        Αριθ. Πρωτ :      7934

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, την   11η  του μηνός Μαΐου  2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, όπου θα γίνει η  14η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης, με τα εξής θέματα:

1.              Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Μεσσήνης»

 

2.              Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοικτού διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»-Προσωρινός μειοδότης.
3.              Έγκριση προδιαγραφών υπηρεσίας: «Διαχείριση στόλου οχημάτων».

 

4.              Έγκριση προδιαγραφών για την Δαπάνη επισκευής του ΚΗΗ 2836 Απορριμματοφόρου του Δήμου Μεσσήνης.

 

5.              Έγκριση προδιαγραφών για την Δαπάνη επισκευής του ΚΗΙ 4175     Απορριμματοφόρου του Δήμου Μεσσήνης.

 

6.              Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ¨ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ¨».

 

7.              Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ».

 

8.              Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2020 απόφασης της ΚΕΑΔΗΜ
9.              Έγκριση σχεδίου χρησιδανείου
10.          Έγκριση δαπανών που χρήζουν εξειδίκευση πιστώσεων.
11.          Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

   Γεώργιος Αθανασόπουλος

   Δήμαρχος