ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Μεσσήνη      02  – 07   –  2020   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                        Αριθ. Πρωτ :     11816

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, την   3η   Ιουλίου   2020 ημέρα Πρασκευή και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, όπου θα γίνει η  21η  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης, σύμφωνα με παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18) με τα εξής θέματα:

1.              Κατάρτιση όρων προκήρυξης  προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας σε περιοχές του Δήμου Μεσσήνης για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών.

 

 

   Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος