ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΜΕΣΣΗΝΗ 18 – 10 – 2019
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 19710
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
β) Αθανασόπουλο Γεώργιο Δήμαρχο
γ) Προέδρους & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 23 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 όπου θα γίνει η 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Φύκιρης

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ 23 / 10 /2019
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 19710/18 – 10 – 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

α/α ΘΕΜΑ
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Μεταναστευτικό
2. Εκλογή Αντιπροσώπων στην ΠΕΔ
3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης
4. Ορισμός Εκπροσώπων του Δ.Σ. του νομικού προσώπου «Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη.
5. Ορισμός εκπροσώπων στη Μεσσηνιακή Αμφικτιονία
6. Καθιέρωση 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας του Δήμου Μεσσήνης και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ( άρθρο 36 Ν. 3584/07).
7. Γνωμοδότηση επί καθορισμού οριογραμμών τμήματος ανώνυμου υδατορέματος Ρ1 στην τοποθεσία «Μπαγατέλα» εκτός ορίων οικισμού Καλαμακίου Μεσσηνία, στην Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου.
8. Έγκριση παράτασης για τα έργο: «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
9. Παραχώρηση Χώρων
10. Τροποποίηση –τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού
11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παροχής Υπηρεσιών