ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ   17  –  09 – 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.     17863

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ            

ΠΡΟΣ: α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
  β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε σε διά περιφοράς συνεδρίαση (24η συνεδρίαση) του Δημοτικού Συμβουλίου  Μεσσήνης   στις 21 Σεπτεμβρίου  2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα. 14:00  σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και με την 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα Θέματα   της ημερήσιας διάταξης:

  1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης έργου, αξιολόγησης και εγγραφών στο 1ο ΚΔΑΠ του Δήμου Μεσσήνης.
  2. Έγκριση αμοιβής δικηγόρων μετά από ανάθεσή τους βάσει των αποφάσεων με αρ. 97/2020 και 231/2020 Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 281 ΚΔΚ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Νικόλαος Φύκιρης