ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ    02   –  10 – 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.        19378

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ            

ΠΡΟΣ: α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
  β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου  Μεσσήνης   στις 7 Οκτωβρίου   2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα. 18:00  όπου θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών  η 26η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης ( σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 163/29-5-2020 και 60249/22.09.2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα Θέματα   της ημερήσιας διάταξης:

1.    Κατηγοριοποίηση ανοικτού γηπέδου μπάσκετ στη Μεσσήνη στην οδό Ελευθερίας

βάσει του  Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017)

2.    Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων
3.    Έγκριση δαπάνης για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15 KVA (No 1) για την σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης στην Πλατεία Χιώτη από την ΔΕΔΔΗΕ.
4.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος –  Προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. Έτους 2020.
5.    Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων μηνός Σεπτεμβρίου 2020
6.    Παρουσίαση της Αναλυτικής Έκθεσης του Έκτακτου Διαχειριστικού Ελέγχου των Χρήσεων 2015-2018 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Αλληλεγγύης Δήμου Μεσσήνης» (Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ.) – Λήψη απόφασης

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Νικόλαος Φύκιρης