ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΜΕΣΣΗΝΗ    31 –  10 – 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.       22288

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ            

ΠΡΟΣ: α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
  β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου  Μεσσήνης   στις 04 Νοεμβρίου   2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα. 19:00  όπου θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών  η 29η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης ( σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 163/29-5-2020 και 60249/22.09.2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα Θέματα   της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη της Μεσσήνης.
2. Έγκριση Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
3. Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.
4. Έγκριση Εγγραφών παιδιών στο 1ο ΚΔΑΠ Μεσσήνης εκτός ΕΣΠΑ.
5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς & Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Μεσσήνης.
6. Έγκριση Πρακτικού  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παροχής Υπηρεσιών Τέταρτου (4ου) Τριμηνιαίου Λογαριασμού Περιόδου από 01.04.2020 έως 30.06.2020 σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’  αριθμό 19SYMV004535199 2019-02-28 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και της Αναδόχου Εταιρείας  ‘‘Waste Water & Energy ΙΚΕ’’.
8. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών.
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων στα Τ.Δ. Αβραμιού-Λευκοχώρας (Τμήμα ΙΙ)».
10. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος –  Προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. Έτους 2020.
11. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. Έτους 2020.
12. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής λόγω συνταξιοδότησης.
13. Μείωση  μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων μηνός Οκτωβρίου 2020.
14. Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 2ου Εξαμήνου 2019.
15. Έγκριση Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του  εννιαμήνου 2020.
16. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, προπονητικού camp Μπάσκετ Εθνικής ομάδας Παμπαίδων.
17. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, στο σύλλογο «ΚΟΡΩΝΗ 90».
18. Έγκριση επέκτασης ωρών εργασίας καθαριστριών σχολικών κτιρίων μερικής απασχόλησης ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ του Δήμου Μεσσήνης.
19. Παράταση του χρονικού ορίου προσαρμογής   των καταστημάτων επί της πλατείας Ι. Αλευρά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 55/2020 Α.Δ.Σ.
20. Έγκριση εποχιακής λειτουργιάς  επιχείρησης.
21. Απαλλαγή απόρων Δημοτών από   Δημοτικά Τέλη  και  Φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
22. Διαγραφή υποχρεώσεων – παραστατικών από το πρόγραμμα GENESIS.
23. Έγκριση για κοπή ελιών από πεζοδρόμιο στην Δ.Κ. Μεσσήνης.
24. Έγκριση για ολική κοπή δέντρων εντός του κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Πελεκανάδας.
25. Έγκριση για κοπή κυπαρισσιών στην πλατεία της Τ.Κ. Καλογερόραχης.
26. Έγκριση για κοπή κυπαρισσιού στο πρώην Δημ. Σχολείο της Τ.Κ. Πανιπερίου.
27. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος.
28. Έγκριση ορισμού αρμοδίου συμβολαιογράφου και παροχή εξουσιοδότησης για την άρση αναβλητικής αίρεσης –εξοφλητικό υπ’αριθμ.12422/16 συμβολαίου αγοράς πρ. Ειρηνοδικείου Μεσσήνης.
29. Ορισμός ειδικού γραμματέα (πρακτικογράφου) του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Νικόλαος Φύκιρης