ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μεσσήνη     29 – 10   –  2020   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :     21287

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, την  2η  Νοεμβρίου  2020 ημέρα Δευτέρα     και ώρα  10:30 π.μ    στο Δημοτικό Κατάστημα, όπου θα γίνει η  34η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) με τα εξής θέματα:

1.              Ένταξη της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για επανακαθορισμό της περιοχής ΛΠ3 του Γ.Π.Σ. Μεσσήνης» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδοχή χρηματοδότησης.
2.              Αποδοχή χρηματοδότησης για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».
3.              Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο  «Αλλαγή διαρρύθμισης και αλλαγή χρήσης του κτιρίου Ι.Ε.Ε.Ν.Φ. σε κτίριο δημοτικής βιβλιοθήκης και δημοτικού ωδείου», στην Α.Π. 16401/28.08.20  Πρόσκληση του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  με τίτλο «Αξιοποίηση του Κτιριακού Αποθέματος των Δήμων.
4.              Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο Πρότασης «Δομική, ενεργειακή και λειτουργική αποκατάσταση του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Μεσσήνης»
5.              Ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 174/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που έκανε αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας “GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” για τις ομάδες Β, Δ και ΣΤ Λιπαντικά  Δήμου Μεσσήνης, ΚΕΑΔΗΜ και ΔΕΥΑΜ αντίστοιχα, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αρίθμ. 1326/2020 απόφασης της ΑΕΠΠ.
6.              Χορήγηση παράτασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΔΕ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
7.              ΄Εγκριση τεχνικής περιγραφής για την εργασία: «Έλεγχος Οικονομικής κατάστασης   χρήσης  2019  Δ. Μεσσήνης»
8.              Έγκριση προδιαγραφών προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ)»
9.              Έγκριση προδιαγραφών προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
10.           Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων μηνός Οκτωβρίου 2020
11.           Διαγραφή υποχρεώσεων – παραστατικών από το πρόγραμμα GENESIS
12.           Παράταση ρύθμισης, έγκριση καταβολής του συνόλου των δόσεων και απαλλαγή αυτών από τόκους και προσαυξήσεις
13.           Ορισμός υπολόγου για ΚΤΕΟ
14.           Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
15.           Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος