ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μεσσήνη       11 –09  – 2020 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ:   17359

 Προς:   Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

           Παρακαλείστε όπως στις 16 – 09 – 2020 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ., προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, όπου θα γίνει η 6η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Έγκριση χορήγηση παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος.
Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη της Μεσσήνης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  Αθανασόπουλος Γεώργιος