ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19ο/10-07-2017
Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης

Αριθμός Απόφασης: 173

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση χώρου στη Δ.Κ.
Μεσσήνης για την λειτουργία Λούνα Παρκ το διάστημα από 11/9/2017 έως
30/9/2017.

Στη Μεσσήνη σήμερα, στις 10/07/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθε σε
συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης, κατόπιν
του υπ’ αριθ. 15380/06-07-2017 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της Οικονομικής
Επιτροπής, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.
3852/2010, με την κάτωθι σύνθεση του σώματος (Παρόντες- Απόντες)

Δείτε ολόκληρη την Προκήρυξη