Από το πρακτικό της με αριθμό  5/2020 Συνεδριάσεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Αριθμ. Απόφασης 10.

Απόφ. Διοικ. 10-2020