ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

 Ο Δήμος Μεσσήνης  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΟΓΓΑ ΚΑΙ ΑΔΡΙΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ»  με προϋπολογισμό, χωρίς ΦΠΑ, 1.196.774,19 ΕΥΡΩ.

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  

Κύριος του έργου: ΔΕΥΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Οδός                 :  Δημάρχου Π. Πτωχού Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη

Ταχ. Κώδ.          :  24200

Τηλ.                  :  27223-60181

Fax                   :  27220-24223

Ε-mail               :  messini@otenet.gr, vaggelopoulou@messini.gr

Πληροφορίες    :  Βασιλική Αγγελοπούλου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 10/01/2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/01/2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στο ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης www.messini.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τουλάχιστον 23.895,48 ευρώ (ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α.) και ισχύ τουλάχιστον εννιά (9) ημερολογιακών μηνών και τριάντα ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 17/10/2019.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννιά (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται  από  το  πρόγραμμα   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι   με   1.196.774,19 €  και  εμφανίζεται  με Κ.Α. ΔΕΥΑΜ: 11.95  στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ για το Οικονομικό έτος 2018. Ο ΦΠΑ δεν αναγράφεται στα παραστατικά των αναδόχων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης κατά τη φάση εκτέλεσης των έργων (Ν.4281/2014).

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεσσήνης.

Συνημμένα τεύχη

00 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

00 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΙΜΟΛ – ΠΡΟΥΠ – ΠΡΟΜΕΤΡ

01 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

02 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

03 Ε.Σ.Υ.

04 Σ.Α.Υ.

05 Φ.Α.Υ.

08 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_(20181001-PROTYPO)

09 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

10 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2

11 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0