ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

Ο Δήμος Μεσσήνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ» με προϋπολογισμό 413.709,68 € + ΦΠΑ24% = 513.000,00 ΕΥΡΩ.
Το έργο ανήκει στις κατηγορίες: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Οδός : Δημάρχου Π. Πτωχού Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη
Ταχ. Κώδ. : 24200
Τηλ. : 27223-60181
Fax : 27220-24223
Ε-mail : messini@otenet.gr, vaggelopoulou@messini.gr
Πληροφορίες : Βασιλική Αγγελοπούλου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 22/10/2018, ημέρα Δευτερα, και ώρα 11:00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25/10/2018 ημέρα Πεμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στο ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης www.messini.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων.

ΤΕΥΧΗ:

 1. 00 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 2. 01 ΤΕΧΝ ΕΚΘΕΣΗ
 3. 02 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ
 4. 03 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ(ΠΙΝΑΚΕΣ)
 5. 03 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
 6. 03 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ
 7. 03 -ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
 8. 03 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.xls
 9. 04 EΣΥ_ΕΡΓΟΥ
 10. 05 – ΣΑΥ
 11. 06 – ΦΑΥ
 12. 07 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 13. 08 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 14. 12 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0
 15. ΣΧΕΔΙΟ Y-1 ύδρευση
 16. ΣΧΕΔΙΟ Α1 KATOPSI_KTIRIOY_A
 17. ΣΧΕΔΙΟ Α2 KATOPSI_KTIRIOY_B
 18. ΣΧΕΔΙΟ Α3 OPSEIS KTIRIOY A
 19. ΣΧΕΔΙΟ Α4 OPSEIS KTIRIOU_B
 20. ΣΧΕΔΙΟ Α5 TOMES KTIRIOY A
 21. ΣΧΕΔΙΟ Α6 TOMES KTIRIOY B
 22. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠ-1 αποχέτευση
 23. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠ-2 αποχέτευση
 24. ΣΧΕΔΙΟ Η-1 Ηλεκτρικά
 25. ΣΧΕΔΙΟ Η-2 Ηλεκτρικά
 26. ΣΧΕΔΙΟ Η-3 Ηλεκτρικά
 27. ΣΧΕΔΙΟ Θ1 ΘΕΡΜΑΝΣΗ KTIRIOY A
 28. ΣΧΕΔΙΟ Θ2 ΘΕΡΜΑΝΣΗ KTIRIOY Β
 29. ΣΧΕΔΙΟ Θ3 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 30. ΣΧΕΔΙΟ Σ1 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Φ.Ο. ΚΤΙΡΙΟΥ Α
 31. ΣΧΕΔΙΟ Σ2 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α
 32. ΣΧΕΔΙΟ Σ3 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΚΤΡΙΟΥ Β