Ο Δήμος Μεσσήνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ-ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΠΟΦΟΡΑΣ» με προϋπολογισμό 283.870,97 € + ΦΠΑ24% = 352.000,00 €.
Το έργο ανήκει στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία Ι «ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με προϋπολογισμό 177.190,41 €

β) κατηγορία ΙΙ «Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με προϋπολογισμό 105.000,91 €

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Οδός : Δημάρχου Π. Πτωχού Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη
Ταχ. Κώδ. : 24200
Τηλ. : 27223-60181
Fax : 27220-24223
Ε-mail : messini@otenet.gr, vaggelopoulou@messini.gr
Πληροφορίες : Β. Αγγελοπούλου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 19/03/2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/03/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω επισυναπτόμενα:

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2. ΤΕΥΔ

3. EΣΥ_ΕΡΓΟΥ

4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

5. ΕΞΩΦΥΛΛΟ

6. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

7. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

8. ΣΑΥ

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

11. ΦΑΥ

12. ΣΧΕΔΙΑ