Ο Δήμος Μεσσήνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με προϋπολογισμό 1.056.451,61 € + ΦΠΑ24% = 1.310.000,00 ΕΥΡΩ.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Οδός : Δημάρχου Π. Πτωχού Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη
Ταχ. Κώδ. : 24200
Τηλ. : 27223-60181
Fax : 27220-24223
Ε-mail : messini@otenet.gr, vaggelopoulou@messini.gr
Πληροφορίες : Βασιλική Αγγελοπούλου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 22/03/2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/03/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω επισυναπτόμενα:

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

2. ΤΕΥΔ

3. EΣΥ_ΕΡΓΟΥ

4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

5. ΕΞΩΦΥΛΟ

6. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

7. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

8. ΣΑΥ

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

10. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

11. ΦΑΥ