Ο Δήμος Μεσσήνης  προκηρύσσει ανοιχτό  ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»  με προϋπολογισμό 2.008.064,52 € (άνευ ΦΠΑ 24%)

Το έργο ανήκει στην κατηγορία  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

    Οδός                 :  Δημάρχου Π. Πτωχού Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη

    Ταχ. Κώδ.          :  24200

    Τηλ.                  :  27223-60181

    Fax                   :  27220-24223

    Ε-mail               :  messini@otenet.grvaggelopoulou@messini.gr

    Πληροφορίες    :  Βασιλική Αγγελοπούλου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύληwww.promitheus.gov.grτου συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 13/11/2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/11/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στο ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύληςwww.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης www.messini.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων.

Toσύστημα υποβολής προσφορών είναι τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων έργων στην Ελλάδα  και  είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,  εφόσον ανήκουν στην  κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω επισυναπτόμενα:

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

3. EΣΥ_ΕΡΓΟΥ

4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

5. ΕΞΩΦΥΛΟ

6. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

7. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

8. ΣΑΥ

9. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

10. ΦΑΥ