ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

Ο Δήμος Μεσσήνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ Δ.Κ.ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με προϋπολογισμό 73.213,80 + ΦΠΑ24% = 90.785,11 ΕΥΡΩ.
Το έργο ανήκει στις κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Οδός : Δημάρχου Π. Πτωχού Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη
Ταχ. Κώδ. : 24200
Τηλ. : 2722-3-60181
Fax : 2722-0-24223
Ε-mail : messini@otenet.gr, vaggelopoulou@messini.gr
Πληροφορίες : Βασιλική Αγγελοπούλου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 05/12/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/12/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στο ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης www.messini.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων.
To σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων έργων στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:.
α) σε κράτος μέλος της Ένωσης
β) σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.464,28 ΕΥΡΩ (ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α.) και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) ημερολογιακών μηνών, και τριάντα ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 05/07/2019.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΕ016 και είναι εγ-γεγραμμένο στον προϋπολογισμού του Δήμου με Κ.Α: 62.7336.0002 με 10.785,11€ για το Οικονομικό έτος 2018 και 80.000€ για το ετος 2019.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεσσήνης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ:

 1. 00 ΕΞΩΦΥΛΛΟ messini
 2. 01 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – messini
 3. 02 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
 4. 02 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
 5. 03 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ
 6. 04 EΣΥ_ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με 4412-16 ΝΕΑ
 7. 05 ΣΑΥ
 8. 06 ΦΑΥ
 9. 07 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 (4)
 10. 07 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_(20181001-PROTYPO_ERGON_XT_KATO_TON_ORION)
 11. 08 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ