Ο Δήμος Μεσσήνης προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2019» με προϋπολογισμό 60.000,00 € + ΦΠΑ 24% = 74.400,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία ΟΔΟ με προϋπολογισμό 59.843,70 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχείο Μεσσήνης Μεταμορφώσεως Σωτήρος Τεχνική Υπηρεσία Τ.Κ. 24200 ΜΕΣΣΗΝΗ, μέχρι τις 04/03/2019 ημέρα Δευτέρα. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27223-60181 fax επικοινωνίας 27220-24223, αρμόδιος υπάλληλος Βασιλική Αγγελοπούλου.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω επισυναπτόμενα έγγραφα:

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

6. Σ.Α.Υ.

7. Φ.Α.Υ.

8. EΣΥ_ΕΡΓΟΥ

9. ΤΕΥΔ

10. ΕΞΩΦΥΛΛΟ