Ο Δήμος Μεσσήνης  προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: « ΑΡΣΗ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ   ΚΑΤΟΛΙΣΘΕΝΤΟΣ   ΤΜΗΜΑΤΟΣ   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΟΔΟΥ  ΛΑΜΠΑΙΝΑΣ   ΠΡΟΣ   Ι.Μ.  ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ» με προϋπολογισμό  60.000,00 € + ΦΠΑ24% = 74.400,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  κατηγορία  ΟΔΟ με προϋπολογισμό 56.875,94 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή

Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχείο Μεσσήνης Μεταμορφώσεως Σωτήρος Τεχνική Υπηρεσία Τ.Κ. 24200 ΜΕΣΣΗΝΗ , μέχρι τις  27/06/2019, ημέρα Πέμπτη.  Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27223-60181 fax επικοινωνίας 27220-24223, αρμόδιος υπάλληλος Βασιλική Αγγελοπούλου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  02/07/2019, ημέρα Τρίτη ,και  ώρα 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο Μεσσήνης (Οδός Δημάρχου Παύλου Πτωχού, αίθουσα δημοτικού συμβουλίου) ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, του Δήμου Μεσσήνης  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά  έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

00 – ΕΞΩΦΥΛΛΟ

6α .ΣΑΥ

6β . ΦΑΥ

20180209-TEYD_v1.0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ