Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Παμίσου, θα προβεί στην πρόσληψη 5 υδρονομέων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες για τη διάρκεια της εποχικής πρόσληψης και τις προϋποθέσεις:

96ΙΠ46Μ2Ζ4-5ΟΩ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ