ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΥΛΟΥ ΠΤΩΧΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΤΚ 24200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 27223 60138
ΦΑΞ : 27220 22752
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 10-09-2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΑΝΟΙKΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.6671.0002, 10.6671.0003, 15.6671.0002, 15.6671.0003, 20.6671.0002, 20.6671.0003, 20.6672.0002, 20.6672.0003, 30.6671.0002, 30.6671.0003, 30.6672.0002, 30.6672.0003, 35.6671.0003, 50.6671.0002, 50.6671.0003
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 126.825,00  € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 28-09-2020
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 15:00 μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 02-10-2020
ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10:00 π.μ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ :
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ME ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΤΕΥΧΗ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ_signed
ΤΕΥΔ ΣΕ XML (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ) – ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ) – ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β ΜΕΛΕΤΗΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ) – ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Γ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ) – ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Γ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed