ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΥΛΟΥ ΠΤΩΧΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΤΚ 24200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27223 60138
ΦΑΞ: 27220 22752
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-07-2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙKΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 64.7135.0001
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 217.510,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31-07-2019
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16-08-2019
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15:00 μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22-08-2019
ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10:00 π.μ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ