ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΥΛΟΥ ΠΤΩΧΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΤΚ 24200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 27223 60138
ΦΑΞ : 27220 22752
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 17-06-2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙKΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 20.7131.0002
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 140.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 10-07-2020
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 15:00 μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 16-07-2020
ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10:00 π.μ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ME ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ) – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΥΔ ΣΕ XML (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ) – ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed