ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΥΛΟΥ ΠΤΩΧΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΤΚ 24200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 27223 60138
ΦΑΞ : 27220 22752
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 28-06-2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.6641.0001, 10.6643.0001, 15.6641.0001, 15.6643.0001,
15.6643.0002, 15.6643.0003, 20.6641.0001, 30.6641.0001, 30.6644.0001, 35.6641.0001,
35.6644.0001, 50.6641.0001
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 445.580,38 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24% συμπεριλαμβανομένου
δικαιώματος προαίρεσης 15%)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 02-07-2019
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 10:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 01-08-2019
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 15:00 μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 07-08-2019
ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10:00 π.μ.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ :
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΕΕΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ