ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Δείτε ολόκληρη την Προκήρυξη